Hakikat Metode Pendidikan Islam

  • Aisyah Aminda
  • Fellen Afifah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
  • Sarifa Yuliani Siregar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
  • Azizah Hanum Ok
Keywords: Hakikat, Metode, Pendidikan Islam, Filsafat

Abstract

Dalam persfektif filsafat pendidikan Islam metode pendidikan Islam tidaklah sama dengan metode pendidikan yang
ada di barat. Walaupun ada beberapa metode yang hampir sama. Dalam perspektif barat ada begitu banyak metode
pemilihan yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Tetapi perlu dicatat bahwa kadang-kadang metode ini tidak
sesuai dengan karakteristik sifat manusia. Secara khusus, metode pendidikan Islam harus relevan dengan sifat
manusia sebagai makhluk dimensi ganda, yang terdiri dari jism dan spirit dan konsepsi Islam tentang jalan datangnya
pengetahuan ke dalam manusia melalui pendengaran (sam'a), penglihatan (bashar) dan hati (qalb). Jika ini tidak
dipertimbangkan, maka tidak peduli seberapa baik metode ini dipilih, itu mungkin tidak dapat menyelesaikan
masalah. Ada beberapa macam metode yang digunakan dalan pendidikan islam. Al-Syaibany berpendapat bahwa ada
12 (dua belas) metode yang dapat digunakan dalam pendidikan pendidikan islam, yaitu : metode pengambilan
kesimpulan atau induktif, metode perbandingan (qiyasah), metode kuliah, metode dialog dan perbincangan, metode
lingkaran (halaqah), metode riwayat, metode mendengar, metode membaca, metode imla' (dictation), metode hafalan,
metode pemahaman, dan metode lawatan untuk menuntut ilmu (pariwisata).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Fellen Afifah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Tadris IPS

Sarifa Yuliani Siregar, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Tadris IPS

Azizah Hanum Ok

Tadris IPS

References

Hanum, Azizah, Filsafat Pendidikan Islam, Medan : CV. Scientific Corner Publishing, 2018.
Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Omar al-Toumy al-Syaibany, Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah,(Ttp: al-Syirkah al-'amah li
an-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-'A'lam,1975).
DR.H.samsul Nizar, M.A, Filsafat Pendidikn Islam Pendekatan Historis, Teoris, dan
Praktis,(Jakarta: Ciputat pers, 2002)
Al-Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islami, Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan
Axiologi Praktik Pendidikan, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008),
Al-Ju'fi, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il an-Najari, Shahih Bukhari, Riyadh:
DaarnAssalam Linnasyri Wattauzi', 1419H/2005M.
DR.H.samsul Nizar, M.A, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoris, danPraktis,
Al Syaibany, Omar Mohammad, 1979, Falsafah Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang.
Nata, Abuddin , Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
Abdullah, Abdurrahman Saleh, Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Quran, Terj. H. M.
Arifin, Jakarta: Rineka Cipta: 1990.
Al-Syaibany, Omar Mohammad Al-Toumy, Falsafah Pendidikan Islam, terj. Hasan laggulung
Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
Nata, Abuddin, Filsafat Pendidikan Islam 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
Syafaruddin. Dkk, Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat, Jakarta: Hijri
Pustaka Utama, 2009.
Tafsir, Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3. Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Published
2023-01-05